Ogólne warunki sprzedaży - Tekmar - opakowania, tektury i kartony - Producent opakowań kartonowych z tektur falistych

Jesteś tutaj:


Jak wybrać opakowanie? Zadzwoń i zapytaj!

Karton

Nasze opakowanie zapewni bezpieczny transport produktu oraz spełni dodatkowe funkcje: informacyjną i reklamową.

Dowiedz się więcej

Dane kontaktowe:

Adres:
Tel
Kom. 694 403 087
E-mail:
md@celerin.pl

Ogólne warunki sprzedaży

Sprzedaż dokonywana przez firmę TEKMAR Wioletta Piasecka zwaną dalej Sprzedającym, oparta jest na poniższych warunkach. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych, chyba że strony dokonują w formie pisemnej innych ustaleń. Poniższe warunki obowiązują od 4 maja 2015 roku.

 1. Zamówienie
 2. Potwierdzenie zamówienia
 3. Dostawa
 4. Przechowywanie
 5. Sposób zapłaty i warunki płatności
 6. Cena
 7. Narzędzia
 8. Tolerancje
 9. Reklamacje
 10. Sprawy sporne

 

 1. Zamówienie

  Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej (mailem, faxem, pocztą). Dane kontaktowe podane są w ofercie. Każde zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Pełną nazwę firmy, dokładny adres Kupującego, NIP;

  2. Dokładny adres dostawy towaru i warunki rozładunku (godziny pracy magazynu, numer telefonu do osoby kontaktowej będącej przy rozładunku, sposób rozładunku);

  3. Powołanie się na złożoną przez Sprzedającego ofertę (numer lub data oferty);

  4. Rodzaj zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową;

  5. Cechy towaru: gramatura tektury lub skład surowcowy, wymiary, kolor nadruku Pantone, projekt nadruku w postaci pliku graficznego (cdr, ai, jpg) lub pliku pdf;

  6. Wielkość zamówienia;

  7. Termin dostawy zgodny z ofertą Sprzedającego (chyba, że strony pisemnie ustaliły inny).

  8. W przypadku, gdy Kupujący posiada wpis do KRS, zobowiązany jest on do dostarczenia kopii wpisu do KRS.

  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo sprawdzenia kupującego w CEDIG lub KRS (zależnie od wpisu).

  do góry
   

 2. Potwierdzenie zamówienia

  1. Przyjęcie zamówienia od Kupującego do realizacji wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia od Sprzedającego (z wyszczególnieniem wszystkich danych zamawianego towaru, ceny, daty dostawy, terminu płatności).

  2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane mailowo (lub w przypadku braku możliwości faxem lub pocztą) w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

  do góry
   

 3. Dostawa

   Termin dostawy:

  1. Termin dostawy zamówienia wynika z terminu wskazanego przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia;

  2. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie jest określona dokładna data dostawy, oznacza to, że termin dostawy jest traktowany jako przybliżony i wynika z oferty przedstawionej przez Sprzedającego;

  3. Wszelkie zmiany dotyczące czasu lub miejsca dostawy złożonego zamówienia powinny zostać sformułowana na piśmie i przesłane Sprzedającemu w terminie do 3 dni od dnia wysłania pierwotnego zamówienia (przed dostawą).

  4. Warunki dostawy:

  5. Przy każdej dostawie Kupujący/Odbierający ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia podpisem oraz firmową pieczątką zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie dołączonym do towaru;

  6. Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący/Odbierający stwierdzi różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien on wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji towaru (adnotacje takie powinny być poświadczone przez kierowcę) oraz w terminie 2 dni powiadomić pisemnie o tym fakcie Sprzedającego;

  7. Nie zgłoszenie przez Kupującego/Odbierający zastrzeżeń o których mowa powyżej jest jednoznaczne z rezygnacją z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi na wady fizyczne towaru;

  8. Dokumentem dostawy jest wystawiony przez Sprzedającego lub w jego imieniu dokument wydania towaru/kaucji WZ/WZK lub list przewozowy, który zawiera datę wydania towarów z magazynu, numer zamówienia i specyfikację ilościową towarów;

  9. Rozładunek towaru przeprowadzany jest na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego/Odbierający.

  10. Pakowanie:

  11. Przy przechowywaniu i przewożeniu opakowań zarówno Sprzedający jak i Kupujący musi uwzględnić czynniki klimatyczne.

  12. Wysokość palety wraz z towarem jest ustalana indywidualnie z Klientem na piśmie. Palety piętrowalne mają wysokość do 1450 mm (wysokość z paletą), palety niepiętrowanle do 2200 mm (wysokość z paletą).

  13. Towar dostarczany jest do Klienta na drewnianych paletach przemysłowych zwrotnych lub płatnych zgodnie z pisemnymi ustaleniami (na specjalne żądanie Klienta możliwe jest pakowanie na palety EURO).

  14. W celu zabezpieczenia towaru na palecie Sprzedający stosuje folię kurczliwą (stretch) oraz taśmę polipropylenową.

  15. Rozkład ciężaru ryzyka:

  16. W przypadku, gdy towar jest dostarczany przez Sprzedającego DAP własnym transportem lub za pośrednictwem przewoźnika, wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu;

  17. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar EXW własnym transportem lub za pośrednictwem przewoźnika, wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedającego.

  18. Opóźnienie i brak dostawy:

  19. Sprzedający nie jest odpowiedzialny i nie ponosi winy za opóźnienia w dostawie wynikające z działania siły wyższej, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostawy, a w szczególności: wystąpienie powodzi, pożaru, trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych, wojen, zamieszek, strajku, eksplozji, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedający nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności;

  20. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Kupującego o opóźnieniu lub niemożliwości dostawy - chyba, że zaistniałe okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie.

  21. Gdy przeszkoda w dostawie jest czasowa, termin dostawy przedłuża się o czas trwania przeszkody.

  22. Nieodebranie towaru lub odmowa przyjęcia dostawy:

  23. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w terminie potwierdzonym na przyjęciu zamówienia, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenie towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz obciążenia go kosztami transportu powrotnego i magazynowania w wysokości 30,00 zł/m‐c za każdy m3 przestrzeni magazynowej;

  24. Jeżeli opóźnienie odbioru towaru z magazynu Sprzedającego przekracza 30 dni lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo do utylizacji towaru i obciążenia wszelkimi kosztami Kupującego (koszt utylizacji (10% wartości handlowej wg. zamówienia) + wartość handlowa wg. zamówienia).

  do góry
   

 4. Przechowywanie

  1. Sprzedający i Kupujący powinni zapewnić przechowywanie opakowań kartonowych w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie od +5 do +30°C, a wilgotność względna powietrza od 30 do 70%;

  2. Towar powinien być przechowywany pa paletach lub na podestach, na czystej i suchej powierzchni;

  3. Należy zabezpieczyć towar przez opadami (deszcz, skraplanie, przecieki) oraz zbyt dużym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła;

  4. Zapewnić możliwość odpowiedniego przemieszczania towarów ‐ zasada FIFO;

  5. Kupujący powinien utrzymywać towar w takim stanie, w jakim go dostarczono, bez usuwania zabezpieczeń do czasu jego użycia;

  6. Podczas otwierania palet i usuwania folii Kupujący powinien ostrożnie używać ostrych przedmiotów (noży) mogących spowodować uszkodzenie towaru.

  do góry
   

 5. Sposób zapłaty i warunki płatności

  1. Sprzedający ma prawo weryfikacji Klienta w biurach informacji gospodarczej, stosownie do zapisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010, Nr 81, poz. 530 z późn.zm.);

  2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość pobierania przedpłaty w wysokości do 100% wartości zamówienia;

  3. Formą regulowania zobowiązań jest przelew na konto bankowe Sprzedającego wyszczególnione na fakturze;

  4. Termin płatności określa pisemna oferta Sprzedającego;

  5. Termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury;

  6. Za datę zapłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego;

  7. W przypadku nieuregulowania w wyznaczonym czasie należności wynikających z faktur, Sprzedający ma prawo domagać się według własnego wyboru od Kupującego: zapłacenia odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej stopie procentowej odsetek ustawowych; natychmiastowego uregulowania pozostałych faktur (także niewymagalnych); dokonania zapłaty faktur przeterminowanych przed zawarciem kolejnych umów; wstrzymania dostawy zamówionych towarów.

  do góry
   

 6. Cena

  1. Ceny towarów są określone w ofercie sporządzonej przez Sprzedającego i uprzednio przekazanej Kupującemu;

  2. Wszystkie ceny w ofertach Sprzedającego są cenami netto, nie obejmują podatku od towarów i usług. Kwota należnego podatku VAT zostanie doliczona każdorazowo do ceny sprzedaży w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury;

  3. Oferta handlowa sporządzona przez Sprzedającego jest przeznaczona wyłącznie dla Kupującego, do którego jest adresowana i może zawierać informacje poufne i/lub informacje objęte tajemnicą handlową. Przeglądanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne użycie bądź działania podjęte w oparciu o te informacje przez osoby lub jednostki inne niż ich zamierzony odbiorca jest zakazane.

  do góry
   

 7. Narzędzia

  1. W przypadku, gdy do wykonania towaru niezbędny jest przygotowanie indywidualnych narzędzi, informacja o tym zawarta jest w ofercie sporządzonej przez Sprzedającego i uprzednio przekazanej Kupującemu;

  2. Koszty usługi wykonania narzędzi w całości pokrywa Kupujący (chyba, że strony pisemnie ustaliły inaczej);

  3. Koszty usługi wykonania narzędzi są kosztami jednorazowymi doliczanymi do pierwszego zamówienia danego towaru;

  4. Narzędzia nieużywane przez okres 24 miesięcy zostają przez Sprzedającego niszczone i w przypadku powtórnego zamówienia, Kupujący znów jest zobowiązany do pokrycia kosztów usługi ich wykonania;

  5. Wszystkie wykonane narzędzia są własnością Sprzedającego.

  do góry
   

 8. Tolerancje

  1. We wszystkich ofertach Sprzedającego podawane są wymiary wewnętrzne opakowań w milimetrach (chyba, że pisemnie zaznaczono inaczej);

  2. Tolerancje wynikające z możliwości technicznych maszyn przetwórczych wynoszą: dla wymiarów wewnętrznych ±2 mm, dla bigów ±2 mm, dla nadruku ±2 mm;

  3. Sprzedający dopuszcza tolerancję gramatury ± 8%;

  4. Nie określa się jednoznacznie barwy tektury falistej. Jest ona przyjmowana jako "charakterystyczna dla wyrobów papierniczych", szara lub biała. Ewentualne różnice w wyglądzie zastosowanego papieru są dopuszczalne i nie stanowią podstawy do reklamacji;

  5. Kupujący jest zobowiązany zaakceptować dostarczoną ilość opakowań z uwzględnieniem poniższych tolerancji w stosunku do złożonego zamówienia: ± 20% do 500 sztuk opakowań, ± 10% między 501 a 2000 sztuk opakowań, ± 5% między 2001 a 4000 sztuk opakowań, ± 2% ponad 4000 sztuk opakowań.

  do góry
   

 9. Reklamacje

   Wady jawne:

  1. Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację na wady jawne (wady i błędy możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin) w ciągu 3 dni od dokonania odbioru towaru;

  2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (odwzorowanie kolorów, proporcji, itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru;

  3. Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący stwierdzi różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub stwierdzi uszkodzenie towaru wywołane jego niewłaściwym transportowaniem, powinien wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji towaru (adnotacje takie powinny być poświadczone przez kierowcę) oraz w terminie 2 dni powiadomić pisemnie o tym fakcie Sprzedającego dołączając.

  4. Wady ukryte:

  5. Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację na wady ukryte (wady i błędy możliwe do stwierdzenia poprzez przeprowadzenie badania technicznego lub próby) w ciągu 14 dni od dokonania odbioru towaru.

  6. Jeżeli Kupujący stwierdzi wady ukryte, powinien dokładnie opisać swoje zastrzeżenia oraz przedstawić dowody i zastosowane procedury.

  7. Zgłoszenie reklamacji:

  8. Kupujący zgłaszając reklamację powinien uczynić to pisemnie korzystając z formularza "Protokół reklamacyjny" trzymając się podanych powyżej terminów;

  9. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien zawrzeć: nazwa reklamowanego towaru, zdjęcia, określenie ilości towaru uszkodzonego, kopię dokumentów dostawy, propozycję rozstrzygnięcia reklamacji oraz dostarczyć na swój kosztpróbkę reklamowanego towaru;

  10. Niedopełnienie przez Kupującego sposobu zgłoszenia reklamacji oraz podanych powyżej terminów powoduje, że traci on wszelkie ewentualne uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne towaru z powodu ich wygaśnięcia.

  11. Postępowanie poreklamacyjne:

  12. Jeżeli w trakcie używania towaru przez Kupującego okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania używania go;

  13. Wadliwy towar powinien zostać zabezpieczony przez Kupującego; ponadto powinien on umożliwić Sprzedającemu zbadanie na miejscu zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków, w jakich był przechowywany i stosowany przy produkcji;

  14. Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady;

  15. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania wadliwego towaru na swój koszt; towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach w stanie umożliwiającym jego transport;

  16. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, może on zastosować rabat cenowy na wadliwą partię towaru lub uwzględnić żądanie wymiany towaru wadliwego na wolny od wad (po wcześniejszym pisemnym ustaleniu tego z Kupującym);

  17. W przypadku wymiany towaru wadliwego na wolny od wad Sprzedający zobowiązuje się uczynić to w najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych i innych ciążących na nim zobowiązań;

  18. W przypadku wysuwania przez Kupującego roszczeń odszkodowawczych, których powstanie związane jest z wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru;

  19. Sprzedającemu przysługuje 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, chyba że niezbędne będą specjalistyczne badania (wówczas termin rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o termin czas trwania badań);

  20. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie może wstrzymać płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym. Powyższy zakaz dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie zafakturowany przez Sprzedającego łącznie z towarem reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera on wad.

  do góry
   

 10. Sprawy sporne

  1. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na wartość przedmiotu sporu i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego sądu, mediatora lub sądu arbitrażowego.

  do góry
   

 

2009 – 2015 © CELERIN   Mapa strony, Do pobrania